Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

Ogłoszenie

Na mocy Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym 

 w dniu 01.07.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym pracuje  do godziny 13.30.

Za utrudnienia przepraszamy.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+) będą przyjmowane

 - w wersji elektronicznej od 01-07-2019 roku

-w wersji papierowej od 01-08-2019 roku

jednak nie później niż do 30-11-2019 roku.


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym o poszukiwaniu osób do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego – Dąbrówka, Cholewianka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  poszukuje osób chętnych do wykonywania usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.


Ogólny zakres wykonywanych czynności:
⁻ czynności porządkowe w domu
⁻ czynności gospodarcze ( przyniesienie opału, wody),
- umiejętność przygotowania posiłków,
-  zakupy
-  umawianie wizyt lekarskich

Zakres usług będzie uwarunkowany stanem zdrowia podopiecznego, wobec którego usługi będą świadczone.
 

Niezbędne wymagania:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność organizacji pracy własnej,  
- samodzielność, sumienność , kreatywność i obowiązkowość, odpowiedzialność, odporność na stres
- umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość ),  wysoka kultura osobista,  
- dyspozycyjność – prawo jazdy kat. B, własny samochód osobowy.

Teren świadczenia usług – gmina Kazimierz Dolny
Rodzaj umowy – umowa zlecenie

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod nr telefonu: 81 881 01 53
Termin składania dokumentów: cały rok 2019
Mile widziani również wolontariusze.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Dolnym
                                    Sylwia Woszczyk-Trojanowska

 


Świadczenie wychowawcze 500+

od 01.07.2019 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres:

- od 1 lipca 2019   r. do 31 maja 2021r. na dziecko, na które nie było przyznane świadczenie wychowawcze ( 500+)  oraz

-  na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja  2021 r. na dziecko, na które zostało już  przyznane świadczenie wychowawcze ( 500+) do 30.09.2019 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca  2019r.

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski w formie papierowej w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) z terenu gminy Kazimierz Dolny  będą przyjmowane:

-  w miesiącu sierpniu 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34 pok. 203 i 204   od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.

 Dodatkowo w dniach 6 i 20.08.2019 r.  r wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30.

-  w miesiącu wrześniu 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34  pok.  203 i 204  od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.

 Dodatkowo w dniach 3, 17 i 24 .09.2019 r.  r wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane nie jest przyznane.

W przypadku złożenia wniosku od 01.10.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku do  dnia 31.05.2021 r. 


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),​
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

OGŁOSZENIE

Osoby z terenu Gminy Kazimierz Dolny zainteresowane  pomocą w formie artykułów żywnościowych zapraszamy do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka  ul. Lubelska 32/34 - do 30-06-2019 r.

Działania będą realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019”

 

Do otrzymania ww. pomocy uprawnione są:

 - osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty: 1402,00  zł.

-  rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty:  1056,00 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu udzielane są pod nr telefonu:

81 881 01 53 oraz 81 888 45 88


KARTA DUŻEJ RODZINY - NOWE ZASADY!!!!

Od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice i9 małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku czy ich stan cywilny.

Wnioski o wydanie karty Dużej rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym w pokoju 203 - ZAPRASZAMY.

 


 

mKDR

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?

 

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:

 • * rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • * aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • * funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • * użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • * aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • * aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

 

Jak uzyskać mKDR?

 1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
 3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
 4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

 

Kliknij na link i przejdź do instrukcji

 

 

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty?

 Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Pamiętaj – jeśli wnioskujesz o elektroniczną formę Karty, koniecznie wypełnij załącznik ZKDR-04 – podaj w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).


 


Obwieszczenie

Głównego Prezesa Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 roku poz.40 oraz z 2015 roku poz 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2015 roku - 1 975 zł.


Od 1 stycznia 2016 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej przekazane zostało prowadzenie Karty Dużej Rodziny, więcej informacji znajduje się TUTAJ


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym informuje o usługach elektronicznych realizowanych przez PIU EMP@TIA tzn. o możliwości składania podań oraz wniosków elektronicznych do tutejszego Ośrodka.
Wnioski i podania elektroniczne do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym można składać za pośrednictwem Portalu Emp@tia.

Usługi elektroniczne (wnioski elektroniczne) dla obywateli dostępne są pod następującym adresem:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Zgodnie z przepisami prawa jedynym miejscem na złożenie tych wniosków w formie elektronicznej będzie PIU EMP@TIA.

Przypominamy również, że wnioski, podania oraz pisma elektroniczne złożone poprzez jeden z powyższych sposobów obsługiwane będą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2013r. Poz. 267 z późn.zm.)


Choinka dla maluchów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

         W dniu 18 grudnia 2015 roku w Tutejszym Ośrodku odbyła się „Choinka” dla dzieci z Naszej gminy - zapraszamy do zakładki OPS Organizuje


Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie organizowanym przez Elektrownię Puławy Sp. z o. o. pt.: "Rodzina światłoczuła".
Więcej informacji w zakładce OPS Organizuje


Obwieszczenie

Głównego Prezesa Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 roku poz.40 oraz z 2015 roku poz 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2014 roku - 2 506 zł
tj. 208,84 zł/m-c.

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki