Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

CZYSTE POWIETRZE - ZAŚWIADCZENIA

Czcionka:

„CZYSTE POWIETRZE”

zaświadczenie

 

  Zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy prawo ochrony środowiska osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

  Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Kazimierza Dolnego powyższe zaświadczenie dla mieszkańców Gminy Kazimierz Dolny jest wydawane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym.

   Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny ( wejście od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego)  pok. 203 i 204 w godzinach od 7.30 do 15.30. Informacja telefoniczna pod nr telefonu 81 881 01 53.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, o której mowa w ust.10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, o której mowa wust.10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Aktualnie wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa wust.10g, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2019.

 

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych wart.27, art.30b, art.30c, art.30e iart.30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne ( dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie),
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( organ ustala na podstawie oświadczenie – Część III wniosku; dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

–renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

–renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

-dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

–renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

–renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

–należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą–w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

–należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom ipracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa wcelu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

–należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,–dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

–alimenty na rzecz dzieci,

–stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.209ust.1 i7 ustawy z dnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668, z późn. zm.2)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

–kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

–należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,–dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z2019r. poz. 2215),

–dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,–ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

–ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006

–świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

–dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

–dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

–renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

–zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

–świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

–pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną wart.90c ust.2 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa wart.86 ust.1pkt1–3 i5 oraz art.212 ustawy z dnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

–kwoty otrzymane na podstawie art.27f ust.8–10 ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,–świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  z powodów politycznych (Dz.U. z2018r. poz.690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

–świadczenie rodzicielskie,

–zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

–stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

–przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

  • dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala na podstawie podanej przez wnioskodawcę wielkości gospodarstwa rolnego - Część IV wniosku; należy wskazać wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych – aktualnie zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł:  3244 zł.   UWAGA:  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym za   gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art.1 (tj.  grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej),
  •  dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym ( organ ustala na podstawie dołączonego przez wnioskodawcę zaświadczenia z Urzędu Skarbowego; dotyczy: ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej ).

Wzór "Żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego"

 

 

 

 

 

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki